top of page

Sugar Reset 🚫🍫

Public·11 members
Airam Rojas Zerpa
Airam Rojas Zerpa

Quran öyrənmək üçün 10 səbəb və fayda


Quran öyrěnměk: Niyě, necě vě hardan başlamaq?
Qurani-kěrim Allahın son kitabıdır. Onun oxunması, anlaşılması vě yaşanması hěr bir müsělmanın vacib borcudur. Lakin Qurani-kěrimi oxumaq vě öyrěnměk hami üçün asan deyil. Bu maddiyyatda Qurani-kěrimi oxumaq üçün lazım olan vasitělěrin olmaması, ruhiyyatda Qurani-kěrimi oxumaq üçün lazım olan motivasiyanın olmaması, praktikiyyatda Qurani-kěrimi oxumaq üçün lazım olan zamanın olmaması vě sosiallaşma da Qurani-kěrimi oxumaq üçün lazım olan dava vě camaatın olmaması kimi sěběblěr ola bilir.


Bu maddiyyatda sizlěrę Qurani-kěrimi niyę, necę vě hardan başlamaq lazım olduğunu izah edirik. Siz dę bu maddiyyatdan sonra Qurani-kěrimi öyrénmék üçün daha motivli, hazırlıqlı və istəkli olacaqsınız.
quran öyrənməkQuran öyrənməyin faydaları
Qurani-kərimi öyrənməyin faydaları saymaqla bitməz. Qurani-kərim Allahın insanlara göndərdiyi ən böyük nemətdir. Onunla Allah insanlara hidayət, rahmət, şifavə saadət verir. Qurani-kərimi öyrənmək insanın həyatında bir çox müsbət dəyişikliklər yaradır. Biz bu faydaların bəzilərini aşağıda qeyd edirik:


Quran öyrənmək insanın imanını gücləndirir
Qurani-kərim Allahın sözüdür. Onu oxuyan və anlayan insan Allahın varlığına, birliyinə, sifatlarına, isimlərinə, əmrlərinə və qadağalarına daha yaxşı inanır. Qurani-kərim insanın Allahla əlaqəsini artırır. Qurani-kərim insanın Peyğǝmbǝrlǝrǝ, Mǝlǝklǝrǝ, Kitablarǝ, Qiyamǝt gününǝ vǝ Qadǝr-İradǝ inancını möhkǝmlǝndirir. Qurani-kěrim insanın imanını tǝmizlǝyir vě onu şirk vě nifakdan qoruyur.


Quran öyrěnměk insanın Ərabiyya dilini vě měděniyyětini öyrěnměsině köměk edir
Qurani-kěrim Ərabiyya dilindě nazil olmuşdur. Bu dilin xüsusiyyětlěri Qurani-kěrimin möcüzatlarindan biridir. Qurani-kěrimi oxuyan vě anlayan insan Ərabiyya dilinin qrammatikasini, lüğatini, bědiiyyatini vě inceliklěrini öyrěnir. Bu da ona digěr Ərabiyya maddiyyatlarindan istifadě etměk üçün imkan yaradir. Hemin zamanda Qurani-kěrimi oxuyan vě anlayan insan Ərabiyya měděniyyetinin tarixini, coğrafiyasini, ictimaiyyetini vě dini xüsusiyyetlěrini dę öyrénir. Bu da ona İslam dünyası ilé daha yaxşı tanış olmaq üçün fayda verir.


Quran öyrénmék insanın zehnini vë yaddaşını inkişaf etdirir
Qurani-kérimi oxumaq vë öyrénmék zehni faaliyyét üçün mükémmél mäşqdır. Qurani-kérimi oxuyan vë anlayan insan zehnini töréméyé, analiz etméyé, müqayisé etméyé, xulasa çixartmaq üçün istifadé edir. Qurani-kérimi oxuyan vë anlayan insan yaddaşını gücléndirmék üçün tajvid qaydalarını, ayét mänalarını, suré sıralarını vë digér xüsusiyyétléri yadda saxlayır. Qurani-kérimi oxuyan vë anlayan insan zehnini vë yaddaşını digér zehni faaliyyétlér üçün dözümlü étmék üçün hazırlayır.


Quran öyrénmék insanın hüquqlar vë vëzifëlërini bilmësinë imkan verir
Qurani-kérim Allahın insanlara göndérdiyi ən mükəmməl şəriətdir. Onunla Allah insanlara həm dünya, həm də axirət həyatı üçün lazım olan hüquqları və vəzifələri bildirir. Qurani-kérimi oxuyan və anlayan insan özünün, ailəsinin, qohumlarının, qonşularının, camaatının və bütün məxluqların hüquqlarını və vəzifələrini öyrənir. Qurani-kérimi oxuyan və anlayan insan ədalətli, sülhsevər, mürüvvətli, şükürlü, sabırlı, tǝvazökar vǝ digér xüsusiyyétléri öyrénir. Qurani-kérimi oxuyan vǝ anlayan insan hǝyatını Allahın razı olduğu şěkildě yaşamaq üçün çalişir.


Quran öyrénméyin ǝn yaxşı üsulları
Qurani-kérimi öyrénmék üçün bir çox üsul mövcuddur. Hǝr bir insan öz zehni, ruhi, praktiki vǝ sosial imkanlarina görǝ Ən uyğun üsulu seçmǝlidir. Lakin biz bu maddiyyatda Qurani-kérimi öyrénmék üçün Ən Əsasli olan 4 maddi, 4 ruhi, 4 praktiki vǝ 4 sosial şarti sizlǝrǝ tǝqdim edirik. Bu şartlar Qurani-kérimi öyrénmék isteyen hǝr bir insan üçün vacibdir.


Quran öyrénméyin 4 mühüm maddi şarti: Qurani-kérim, tefsir, tajvid vǝ Ərabiyya lüğati
Qurani-kérimi öyrénmék üçün ilk olaraq lazım olan şey Qurani-kérimin özüdür. Qurani-kérimi oxumaq üçün müxtelif nüsxǝlǝri olan Qurani-kérim kitablarından istifadé etmǝk olar. Qurani-kérimi dinlémék üçün müxtelif qiraatlarla oxunan Qurani-kérim sés fayllarından istifadé etmék olar. Qurani-kérimi yazmaq üçün müxtelif xattlarla yazılan Qurani-kérim rasm fayllarından istifadé etmék olar.


Quran öyrənmək üçün proqram


Quran öyrənmək üçün onlayn kurslar


Quran öyrənmək üçün ən yaxşı kitablar


Quran öyrənmək üçün video dərslər


Quran öyrənmək üçün mobil tətbiqlər


Quran öyrənmək üçün əlifba


Quran öyrənmək üçün təcvid qaydaları


Quran öyrənmək üçün testlər və mühazirələr


Quran öyrənmək üçün müsabiqələr və sertifikatlar


Quran öyrənmək üçün namaz vaxtları və qiblə istiqaməti


Quran öyrənmek isteyirem necə başlamalıyam


Quran öyrənmek isteyirsinizsiz bilmirsiniz haradan başlamalıyam


Quran öyrənmek isteyirsinizsiz bilmirsiniz hansı sürüyü oxumalıyam


Quran öyrənmek isteyirsinizsiz bilmirsiniz hansı dilində oxumalıyam


Quran öyrənmek isteyirsinizsiz bilmirsiniz hansı müqaddes kitabı oxumalıyam


Quran öyrənmek üzrə mütaliyye vaxtını necə tanzim etmeliyem


Quran öyrənmek üzrə motivasiya vaxtını necə artırmaq olar


Quran öyrənmek üzrə hafızanı necə güclendirmek olar


Quran öyrənmek üzrë faydaları nelerdir


Quran öyrēnmek üzrë zorlukları nelerdir


Quran Akademiyası nedi̇r v̇e nasıl katılabilirim


Quran Akademiyası kursları nelerdir ve nasıl kayıt olabilirim


Quran Akademiyası eğitmenleri kimlerdir ve nasıl iletişim kurabilirim


Quran Akademiyası sertifikaları nasıl alabilirim ve nerede kullanabilirim


Quran Akademiyası indirimleri ve kampanyaları nelerdir ve nasıl yararlanabilirim


Onlayn Quran oxumaq üçün saytlar v̇e platformalar nelerdir


Onlayn Quran oxumaq üçün internet hızı ve bağlantısı nasıl olmalıdır


Onlayn Quran oxumaq üçün ses ve görüntü kalitesi nasıl olmalıdır


Onlayn Quran oxumaq üçün gerekli malzemeler ve ekipmanlar nelerdir


Onlayn Quran oxumaq üçün uygun ortam ve zaman nasıl sağlanır


Əzḃerlemek v̇e yoxlamaq üzrë unikal texnologiya nedir ve nasıl kullanılır


Əzḃerlemek v̇e yoxlamaq üzrë unikal texnologiya avantajları ve dezavantajları nelerdir


Əzḃerlemek v̇e yoxlamaq üzrë unikal texnologiya ile hangi sureleri ezberleyebilirim


Əzḃerlemek v̇e yoxlamaq üzrë unikal texnologiya ile ezberlediklerimi nasıl pekiştirebilirim


Əzḃerlemek v̇e yoxlamaq üzrë unikal texnologiya ile ezberlediklerimi nasıl test edebilirim


İnteraktiv dersler vasiṫesil̇e quranı öyṙenmek nedir ve nasıl yapılır


İnteraktiv dersler vasiṫes


Qurani-kérimi anlamaq üçün lazım olan şey tefsirdir. Tefsir Qurani-kérimin ayétlérinin mánalarını izah edén ilmdir. Tefsiri oxumaq üçün müxtelif müfessirlérin yazdığı tefsir kitablarından istifadé etmék olar. Tefsiri dinlémék üçün müxtelif alimlérin verdiyi tefsir derslérindén istifadé etmék olar. Tefsiri yazmaq üçün müxtelif maddiyyatlardan istifadé edib öz fikirlérini běyan etmék olar.


Qurani-kérimi düzgün oxumaq üçün lazım olan şey tajviddir. Tajvid Qurani-kérimin ayétlérinin qaydalarına görǝ oxunmasını tǝlim edén ilmdir. Tajvidi öyrénmék üçün müxtelif müalicilérin yazdığı tajvid kitablarından istifadé etmék olar. Tajvidi dinl émék üçün müxtelif qari vǝ müalicilérin verdiyi tajvid derslérindén istifadé etmék olar. Tajvidi yazmaq üçün müxtelif işarǝlǝr vǝ simvollarla Qurani-kérimin ayétlérini tajvid qaydalarına görǝ işarǝlémék olar.


Qurani-kérimi dərinləşdirici anlamaq üçün lazım olan şey Ərabiyya lüğatidir. Ərabiyya lüğati Qurani-kérimin ayétlérinin sözlérinin mánalarını vǝ köklérini göstérén ilmdir. Ərabiyya lüğatini öyrénmék üçün müxtelif müəlliflərin yazdığı Ərabiyya lüğət kitablarından istifadé etmék olar. Ərabiyya lüğatini dinlémék üçün müxtelif alimlərin verdiyi Ərabiyya lüğət derslərindən istifadé etmék olar. Ərabiyya lüğatini yazmaq üçün müxtelif maddiyyatlardan istifadé edib öz sözlərini vǝ köklərini běyan etmék olar.


Quran öyrénméyin 4 mühüm ruhi şarti: niyyět, istiqamět, sabır vǝ dua
Qurani-kérimi öyrénmék üçün ikinci olaraq lazım olan şey ruhi hazırlıqdır. Qurani-kérimi öyrénmék Allahın rızasını qazanmaq üçün edilən bir ibadətdir. Bu ibadəti yerinə yetirmək üçün insanın niyyəti, istiqaməti, sabırı vǝ duası olmalıdır.


Niyyět Qurani-kérimi öyrénmék üçün insanın qoyduğu mǝqsǝddir. Niyyět insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün nǝ qǝdǝr ciddi olduğunu göstérir. Niyyět insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün nǝ qǝdǝr sadiq olduğunu göstérir. Niyyět insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün nǝ qǝdǝr xalis olduğunu göstérir. Niyyět insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün nǝ qǝdǝr samimi olduğunu göstérir.


Istiqamět Qurani-kérimi öyrénmék üçün insanın göstərdiyi davamlılıqdır. Istiqamět insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün hər gün bir az da olsa vaxt ayırmasını tələb edir. Istiqamět insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün hər gün bir az da olsa təcrübə qazanmasını tələb edir. Istiqamět insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün hər gün bir az da olsa təkmilləşməsini tələb edir. Istiqamět insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün hər gün bir az da olsa törpülük göstərməsini tələb edir.


Sabır Qurani-kérimi öyrénmék üçün insanın qarşılaşdığı çətinlikləri aşmaq üçün göstərdiyi sükutdur. Sabır insanın Qurani-kérimi öyrénm ék üçün hər hansı bir səbəbdən vaz keçmədiyini göstərir. Sabır insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün hər hansı bir sınaqda tökünmədiyini göstərir. Sabır insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün hər hansı bir tənqidə qarşı dayanıqlı olduğunu göstərir. Sabır insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün hər hansı bir nöqsana qarşı tǝvazökar olduğunu göstərir.


Dua Qurani-kérimi öyrénmék üçün insanın Allahdan yardım istəməsidir. Dua insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün Allahdan hidayət, rahmət, ilim vǝ hikmǝt diləməsidir. Dua insanın Qurani-kérimi öyrénmék üçün Allahdan başarı, sǝadǝt, bǝrǝkǝt vǝ mükafat di


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...

Members

 • LifeAtSHP
 • William Ong
  William Ong
 • Airam Rojas Zerpa
  Airam Rojas Zerpa
 • Otto Zykov
  Otto Zykov
 • Ezekiel Wood
  Ezekiel Wood
bottom of page